О? ушылар, студенттер, м??алімдер, сайт? олданушылары? з материалы? ызбен б? ліссе? із? уанышты болатын едік!

 

Спид туралы т? рбие са? аты

Саба? ты? та? ырыбы: СПИД не? шін? ауіпті?

Саба? ты? ма? саты: Жас желектей жай? алып? сіп келе жат? ан жас жеткіншектерімізді?

санасына адам баласын аздыратын жаман ж??палы аурулардан аула?

болу жа? тарын мысалдарман д? лелдеп т? сіндіру.

1-о? ушы: Мені? пікірім бойынша, кейбір адамдарды т? рбиелеуші орта к? ше.

2-о? ушы: Дін-на? ыз т? рбие.

3-о? ушы: “Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде” дейді? ой халы?. Сонда

1-о? ушы: Оларды? о?амнан алыстатуымыз керек деп ойлаймын.?йткені олар “Мен? ана

осы? атерлі дертпен ауруым керек пе?” деп барша адамдар? а ж??тыруы м? мкін.

2- о? ушы: Мен керісінше ойлаймын. Олар? а біз к??іл б? ліп, одан? рі оны??мірден

т??ілмеуіне? лесімізді тигізуіміз керек.

3- о? ушы: Біз к? мегімізді к? рсетуіміз керек. Олар да адам емес пе? М? мкін бізді?

к? мегімізден СПИД – пен ауыр? ан жа? дайда да ешкімді ол дертке шалынбас деп

?міттенеміз.

4- о? ушы: Оларды алыстану керек ж? не барлы? СПИД - пен ауыратын адамдар? шін бір

мекеме жасалып, оларды? о?амнан аластатып, сол жерде? стау керек.

5- о? ушы: Егер де біз олар? а не??рлым к??ілді к? п білетін болса?, онда олар “Бізді аяп

жатыр” деп б? лектенуден? ашып, керісінше ол дертке адамдарды шалды? тыру м? мкін.

?зіміз? мір с? ріп отыр? ан уа? ытта жиі кездесетін жа? дайды? бірі осылай бол? ан еді.

Бір жас келіншек ??ла? ын тестіруге арнайы ??ла? тесетін автомат? а барып ??ла? ын

тестіреді. Біра? уа? ыт? ткен со??зіні? денсаулы? ында? ы?згерістерді бай? ап тексеруге

барады. Ол зіні??атерлі ауыруды ж??тыр? анын біліп жасырын? стайды. Бір к? ні тісі

ауырып тісін ж? лдыру керек болады. Ауруды жасыр? ысы келіп мемлекеттік емханалардан

?ашып жеке меншік ашыл? ан емханада еш? андай анализ? ткізбей, тексерусіз тісін

1- о? ушы: Ал мені? ойымша, сол келіншекті? алдында ??ла? ын тескен адам кін? лі.

?йткені ондай аурумен ауыр? ан со? ??ла? тестіріп ж? не бас? а да адамдар? а ж??тыруды?

2- о? ушы: Мені? пікірімше, б? л жа? дайда? ы 15-16 жаста? ы жас? спірімдер мемілекеттік

   • На главную